Aktuality Dětské oddělení Dospělé oddělení Historie Služby Knihovní řád Nové knihy Akce Fotogalerie Zaměstnanci Online katalog

Výpůjční řád knihovny

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Městské kulturní zařízení – knihovna v Uničově /dále jen knihovna/ poskytuje služby čtenářům absenčním a prezenčním půjčováním literatury a dalších materiálů, dále bibliograficko-informačním poradenstvím a organizací kulturních a vzdělávacích programů pro veřejnost.


Uvedené služby poskytují:

  • půjčovna pro dospělé čtenáře
  • půjčovna pro děti a mládež
  • internetové pracoviště


Uživatelé a čtenáři knihovny

Každý, kdo použije služeb knihovny, se stává jejím uživatelem. Knihovna poskytuje služby jen těm uživatelům, kteří zaplatí roční registrační poplatek v jednom z půjčovních provozů.
Platnost registračního poplatku je jeden rok /365 dní/.


Služeb knihovny může využít

  • občan ČR, který s vyplněnou přihláškou předloží platný občanský průkaz a jehož pobyt je v okrese Olomouc
  • občan ČR, který nemá trvalé pobyt v okrese Olomouc a to tak, že si může vypůjčit max. 2 dokumenty, každý na vratnou kauci v hodnotě 200,- Kč
  • děti a mládež do 15 let na základě vyplněné přihlášky podepsané zákonným zástupcem

Podpisem přihlášky a prostudováním knihovního řádu se čtenář zavazuje plnit jeho ustanovení a pokyny pracovníků knihovny. Dále je povinen ohlásit změnu jména, bydliště a ztrátu průkazu. Čtenář je povinen se při každé výpůjčce prokazovat čtenářským průkazem, který je nepřenosný.


Půjčovní služby

Knihy se půjčují na dobu 5 týdnů. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty. Na žádost čtenáře může knihovna lhůtu prodloužit na dalších 5 týdnů /nejvýše však dvakrát/, nežádá-li o materiál jiný čtenář.

Vyskytne-li se v rodině nakažlivá nemoc, je nutné ihned informovat knihovníka a před vrácením vypůjčených materiálů zajistit jejich dezinfekci.

Není-li kniha ve fondu knihovny, může knihovna zprostředkovat její zapůjčení z jiné knihovny.


Pořádková opatření

Nevrátí-li čtenář vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuje poplatek z prodlení. /viz. Příloha/

Knihovna není ze zákona povinna upozorňovat čtenáře na překročení výpůjční lhůty písemnou formou.

Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými materiály šetrně. Zjištěné poškození je nutné ohlásit knihovníkovi, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený výtisk hradit za předešlého čtenáře.

Za ztracenou, nebo poškozenou knihu je požadována náhrada. /viz. Příloha/

V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu v určené lhůtě, je náhrada vymáhána soudní cestou. Výlohy s tím spojené hradí čtenář.

Porušování knihovního řádu má za následek vyloučení z řad čtenářů.

Do prostoru knihovny není povoleno vodit psy a stavět kola.


Závěrečná ustanovení

Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně řediteli Městského kulturního zařízení.

Výjimky z ustanovení knihovního řádu může v závažných případech povolit ředitel MKZ.

Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.10. 2014


Mgr. Radek Vincour
ředitel Městského kulturního zařízení v Uničově

 

PŘÍLOHA KNIHOVNÍHO ŘÁDU

Poplatky a pořádková opatření

Zápisné /registrace/

Děti a mládež do 18 let ........................................... 50,- Kč
Dospělí 18-65 let ....................................................100,- Kč
Čtenáři nad 65 let ................................................... zdarma


Poplatky za ostatní služby

Ztráta čtenářského průkazu ................................... .10,- Kč
Meziknihovní výpůjční služba....................................70,- Kč
Meziknihovní výpůjční služba z VKOL.....................100,- Kč

Náhrady

Podle rozhodnutí knihovny je čtenář povinen nahradit ztracený dokument tím, že:

1/ obstará stejný dokument a odevzdá knihovně jako náhradu
2/ v případě, že knihovní jednotka není na trhu, může čtenář (po domluvě) nahradit knihu podobným titulem
3/ dokument na své náklady knihovna objedná a čtenář uhradí všechny náklady s tím spojené
3/ pokud výše uvedené podmínky není možné splnit, platí níže uvedené:

Ztráta knihy ...................................................... cena knihy + 30,- Kč
Ztráta časopisu ................................................. cena časopisu nebo nejnovější číslo téhož titulu


Poplatky z prodlení

Na překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna uživatele písemně upozorňovat. Vybírání poplatků za upomínky začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty.

Oddělení pro dospělé čtenáře

Po uplynutí výpůjční lhůty 5 týdnů ...........................................10,- Kč
Po uplynutí dalších dvou týdnů – 1. upomínka ........................15,- Kč
Po uplynutí dalších dvou týdnů – 2. upomínka ....................... 30,- Kč
Po uplynutí dalších dvou týdnů – písemně 3. upomínka ......... 50,- Kč

Oddělení pro děti a mládež

Po uplynutí výpůjční lhůty 5 týdnů ..........................................10,- Kč
Po uplynutí dalších dvou týdnů- 1. upomínka ........................ 15,- Kč
Po uplynutí dalších dvou týdnů- 2. upomínka ........................ 20,- Kč
Po uplynutí dalších dvou týdnů - písemně 3. upomínka...........30,- Kč

 Provozní řád pro práci s internetem v knihovně

Uživatel je povinen se seznámit se s Provozním řádem pro práci s internetem a dodržovat jeho ustanovení.
Uživatel je povinen dbát pokynů pracovníků knihovny.
Uživatel je povinen se při příchodu do internetového centra ohlásit pracovníkovi centra a vyčkat na přidělení počítačem při odchodu se u pracovníka internetového centra odhlásit.
Uživatelům je dovoleno používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení programů a operačního systému nebo restartovat počítač.
Uživatel může používat USB flash disk pro stahování souborů (pokud neobsahuje viry).
Knihovna neodpovídá za kompatibilitu USB flash disků s nainstalovaným operačním systémem.
Uživatel je povinen pracovníkovi centra nahlásit poruchu počítače nebo poruchu připojení k internetu.
Uživatel nesmí navštěvovat internetové stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem, ani tento materiál na počítači zpracovávat.
Uživatel nesmí ohrožovat zdraví ostatních osob v internetovém centru, nesmí rušit ostatní osoby hlukem nebo používáním mobilního telefonu.
Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů získaných z internetu.
Uživatel odpovídá za škody způsobené knihovně porušením Provozního řádu pro práci s internetem v rozsahu stanoveném Občanským zákoníkem.
V případě porušení Provozního řádu pro práci s internetem může pracovník ukončit přístup uživatele k internetu a vykázat jej z knihovny.

Poplatky:

Zdarma:

1h – registrovaný čtenář knihovny se zaplaceným reg. poplatkem
1h – senior nad 65 let
0,5h – nezaměstnaný registrovaný na ÚP po předložení náležitého průkazu

Zpoplatněno:

0,5h na internetu ......................................................................... 15,- Kč
Tisk A4 /pouze text/ ...................................................................... 3,- Kč
Tisk A4 černobílý i barevný /obrázek max. 1/2 stránky / ............ 10,- Kč
Tisk A4 černobílý i barevný /obrázek nad 1/2 stránky / ...............20,- KčZískejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat